Informatiemanagement onderzoek 2013

Het Quint/UvA informatiemanagement onderzoek 2013 is het vierde onderzoek vanuit Quint sinds 2009 en voor de tweede keer in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam in de persoon van Toon Abcouwer.De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is dit jaar uitgebreid. Twee internationale studenten hebben hun afstudeeronderzoek uitgevoerd op deelgebieden van het vakgebied informatiemanagement. Eén van de onderzoeken vonden wij zo waardevol, dat we het resultaat als toevoeging hebben opgenomen.
Verder heeft Hans Smorenburg voor zijn EMIM afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar het bevorderen van het innovatievermogen van dienstverlenende (advies)organisaties in de “Connected World” (Web 2.0). Ook dit resultaat willen we u niet onthouden en hebben we toegevoegd aan dit rapport.

Met dit onderzoek bouwen we verder aan de gedachtegoed van onze voormalig collega Corné Pol. Corné noemde zichzelf “ontdekker”; zo introduceerde hij zichzelf bij ons en bij klanten. We verloren hem vorig jaar en blijven vasthouden aan zijn drive om te discussiëren over hoe we moeten samenwerken, wat we moeten vinden van ons vak, van veranderen en van informatiemanagement. Het onderzoek dit jaar kent een verschuiving van meer onderzoekend naar ontdekkend. We hebben getracht meer trend onderzoekend te zijn in plaats van achteraf te verklaren “hoe het gekomen is dat…” Voor ons een logische volgende stap in de geest van Corné als ontdekker.

Amely, Bart, Hans, Leo, Tanja en Jan

Whitepaper Regie: Samenwerking in klant-leverancier relaties

Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. Of het nu de levering van ICT-diensten door externe partijen betreft (externe samenwerking) of de samenwerking tussen Business en de afdeling ICT (interne samenwerking), organisaties trekken steeds meer de conclusie dat het succes van de organisatie in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van de regie op deze samenwerking.

Het is bijzonder dat bij de start van een samenwerkingsrelatie er veel tijd besteed wordt aan de selectie en het contract, er daarna een transitieplan wordt opgesteld waarin allerlei zaken geregeld worden, maar dat aan de manier van samenwerking nagenoeg geen aandacht besteed wordt.

Het besef dat structureel aandacht moest worden besteed aan het besturen van is steeds meer groeiende.

Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Wat zijn de verwachtingen over en weer?
  • Wat zijn de doelen voor de organisatie en voor de persoon?
  • Vanuit welke waarden en normen wordt gehandeld?
  • Hoe worden stukken (contracten, SLA’s, verslagen) gelezen en geïnterpreteerd?

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in samenwerkingsrelaties en geconstateerd dat het daarbij niet alleen gaat om de ‘harde kant’ in de vorm van duidelijke afspraken of goed ingeregelde processen, maar dat ook de ‘zachte kant’, de manier waarop wordt gecommuniceerd en wat er aan informatie wordt gedeeld, uitermate bepalend is voor het succes van de samenwerking.

In dit Whitepaper willen wij de opgedane ervaring delen en hebben wij geprobeerd de aspecten weer te geven in een model waarin ze in samenhang worden gepresenteerd. Een model dat handvatten kan bieden bij de start van een strategische samenwerking, maar dat ook gebruikt kan worden om een lopende samenwerking te verbeteren en een niet zo goed lopende samenwerking vlot te trekken. Een model dat vooral wil aanzetten tot een gesprek tussen klant en leverancier (of deze nu in- of extern is).

Download hier het WhitePaper Customer Supplier Partnerships Dutch

Whitepaper; Sourcing Strategieen voor Pensioenen

In een markt waarin de concurrentie toeneemt, zullen Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hun kosten moeten optimaliseren en hun processen ‘Lean’ maken om succesvol te kunnen blijven opereren en het pensioenstelsel in stand te houden.

Fusies binnen de sector hebben door schaalvoordelen tot een zekere mate van kostenoptimalisatie geleid. Hierdoor ontstond een consolidatie van pensioenbeheerders en van pensioenverzekeraars tot enkele grote spelers. Het aantal pensioenfondsen is in de afgelopen drie jaar ieder jaar met 10% gedaald. Inefficiënties blijven echter bestaan vanwege de diversiteit van pensioenregelingen en een veelheid aan legacy informatiesystemen die het concurrentievermogen belemmeren.

De druk op kosten zal blijven toenemen als gevolg van een geleidelijke invoering van grensoverschrijdende regelingen in Europa, zoals PPI (Premie Pensioen Instellingen) en de toekomstige API (Algemene Pensioen Instelling). Deze regelingen zullen niet alleen nieuwe klanten aantrekken, maar ook leiden tot een wisseling van bestaande klanten uit de traditionele regelingen/omgevingen naar PPI en API. Daarnaast zal verdere internationalisering doorzetten.

Wij zijn van mening dat grote pensioenverzekeraars en pensioenbeheerders een reeks van korte en lange termijn sourcing strategieën in combinatie met optimalisatie van activiteiten moeten overwegen. Daar liggen, gezien recente marktontwikkelingen aan aanbod kant, nieuwe kansen.

N.B.: Hoewel de ontwikkelingen rondom pensioenen parallel lopen met een ander belangrijk gegeven – namelijk de daling van de dekkingsgraad tot onder 100%, onder andere ontstaan door de lage rente, richt dit artikel zich op mogelijkheden van operationele efficiencyverbetering.

Download Whitepaper; Sourcing Strategieen voor Pensioenen