Quint Learning en Quint Consulting versterken elkaar

Quint Wellington RedwoodIn 2012 besloot Quint Wellington Redwood de opleidingentak Quint Academy sterker te maken. Daartoe werd een in opleidingen gespecialiseerd bedrijf aangekocht, dat werd samengevoegd met de bestaande organisatie van de Academy. Het zo gevormde bedrijf is een nieuw onderdeel binnen de Quint-group dat de naam Quint Learning draagt en een geheel eigen portfolio voert. Mireille van Kol werd in maart 2013 gevraagd dat in de markt te gaan zetten. “Quint ondersteunt en versnelt veranderingsprocessen. De mens is daarbij de belangrijkste asset.”

Het brede portfolio van Quint Learning omvat vanzelfsprekend een opleidingenaanbod. Maar de dienstverlening begint al in het stadium ervoor en sluit nauw aan op de consultancydiensten. “De consultants van Quint werken vaak met opdrachtgevers aan een nieuw strategisch plan. Aan de hand daarvan brengt Quint Learning de kloof in beeld tussen de bestaande kennis en competenties, en die in de beoogde nieuwe situatie,” zegt Mireille van Kol. “Vervolgens maken we een plan om die gap te dichten, wat we onderbouwen met een businesscase. Daarna kunnen we het plan uitvoeren. Als kers op de taart kunnen we aanvullende diensten leveren zoals het overnemen van businessprocessen op het gebied van Learning: we kunnen trainingen inkopen,  administratie voeren, intern factureren en andere operationele zaken doen. Een erg breed portfolio dus.”

Verandertrajecten

Het opleidingenprogramma bevindt zich op het snijvlak van business en IT, zowel op strategisch als tactisch en operationeel niveau. Het beslaat het hele scala van IT-strategie bestaande uit sourcing, architectuur, innovatie, security, verbetering en technologie. Het curriculum is geschikt voor topbestuurders en helpdesk-medewerkers – en iedereen die daar tussen zit. “We leiden Raden van Bestuur op en verzorgen tegelijk ITIL-cursussen,”  typeert Van Kol het leerprogramma. “ Het merendeel van de trainingen is in-company; daarnaast biedt Quint Learning een zogenaamd ‘open rooster’, dat is toegespitst op specifieke problemen die bij klanten leven.

“Er liggen vrijwel altijd verandertrajecten ten grondslag aan onze opleidingen. Quint Learning leidt op om drie redenen: ten eerste om te zorgen dat mensen flexibel inzetbaar zijn – in de huidige tijden moet alles nu eenmaal meer agile, goedkoper en beter; ten tweede om continuïteit te borgen en innovatie te bevorderen, en ten derde als incentive om mensen aan de organisatie te binden,” aldus Van Kol. Een van de succesfactoren in change management is de snelheid waarmee een organisatie in staat is om de professionals goed toe te rusten zodat de doelstellingen van de organisatie kunnen worden bereikt. Dat is in de praktijk een flinke uitdaging: de complexiteit van IT neemt almaar toe, organisaties worden steeds afhankelijker van IT en de meeste primaire processen worden door IT ondersteund of zijn zelfs helemaal geautomatiseerd – alles wordt steeds IT-intensiever. Daarnaast zijn er nog de ontwikkelingen van buitenaf waardoor de houdbaarheidstijd van kennis steeds korter wordt.

Bijvoorbeeld cloud computing heeft een enorme impact op organisaties en vereist een andere mindset, andere skills, andere competenties. Het gaat er bij cloud immers niet zozeer om hoe je het doet, maar wat je gaat doen. “Het buiten de deur brengen van een stuk technologie is een flinke verschuiving,” beaamt Van Kol.  “Tegelijk is er een andere trend gaande: in het verleden konden mensen zich permitteren ‘digibeet’ te zijn, en er zelfs mee koketteren – iets dat vandaag de dag absoluut niet meer geaccepteerd wordt.  Wat je plaats in de organisatie ook is, je zou iets van IT moeten weten.” Ook topbestuurders volgen opleidingstrajecten om meer kennis te krijgen, net als het middenkader, de werkvloer – en de IT-afdeling. De directie is daarbij niet geïnteresseerd in kennis over systemen, servers en netwerken, maar focust op het verkrijgen van meer kennis en inzicht over de manier waarop IT kan worden ingezet om de doelstellingen te halen, en het op basis van meer kennis en inhoud beslissingen kunnen nemen.

“Er is al veel veranderd, ook op managementgebied”, weet Van Kol. “Tien jaar geleden liet men de high-potentials in een organisatie een management development traject doorlopen en de uitblinkers werden ontwikkeld tot managers. Nu is de trend dat management door vakmanschap wordt ingevuld. Management is geen ‘kunstje’ – er wordt geprobeerd mensen zo op te leiden dat ze in staat zijn om in een veranderend context goed te acteren. Dat gaat om kennis, houding en gedrag.”

Quint Learning leidt heel veel verschillende groepen mensen op, uit alle lagen van de organisatie, IT én business. De belangrijkste doelstelling daarbij is het dichter bij elkaar brengen van IT en business.  Daarvoor is de interesse in de markt groot, aldus Van Kol. “Men beseft dat kennis alleen niet voldoende is. Business en IT moeten elkaars taal spreken en inlevingsvermogen hebben: begrip verbetert de samenwerking.”

Dare to challenge

Het ‘open rooster’ vormt de basis voor maatwerk in-house trainingen en is gebaseerd op de best practices uit het consultancybedrijf. Van Kol: “De docenten die we inzetten zijn onze consultants. Zo brengen we de praktijkkennis naar de opleidingen. Daarmee onderscheiden we ons van andere opleiders : we gaan vanuit de praktijk aan de slag en niet vanuit de theorie.”

Quint Learning onderscheidt zich ook doordat niet alleen aandacht wordt gegeven aan kennis, maar juist ook aan houding en gedrag. “Onze slogan is niet voor niets ‘dare to challenge’,” zegt Van Kol.    “We richten ons op organisaties die willen veranderen en daarbij van de gebaande paden durven af te wijken. Houding en gedrag zijn daarbij heel belangrijk. Iemand volgt een opleiding en brengt de tijd daar door met mensen die dezelfde stof tot zich nemen. Ze inspireren elkaar, raken enthousiast en ze willen alles direct in de dagelijkse praktijk gaan toepassen. Maar na de opleiding komen ze terug in een omgeving met mensen die niet de zelfde kennis hebben opgedaan. Dat vormt vaak een barrière om het geleerde toe te passen in de praktijk. En voor je het weet verval je weer in het oude patroon. Door de mindset ‘dare to challenge’ mee te geven aan de cursisten dagen ze hun eigen omgeving weer uit om dingen anders te gaan doen. Soft skills zijn belangrijk: hoe ga je om met weerstand in de werkomgeving.”

“Wat me opvalt bij Quint is dat de organisaties zelf erg snel en agile is, en dat zie je terug in de manier waarop zaken worden aangepakt,” merkt Van Kol op. “Vrijwel alles is heel makkelijk te organiseren: een grote offerte ligt binnen een week op tafel – waar de concurrent er twee weken  voor nodig heeft.  Snelheid en inlevingsvermogen, dat onderscheidt ons ook van andere opleiders, die zich bovendien vaak moeten beperken tot HR, inkoop en dergelijke, terwijl wij op óók op C-level praten,” besluit ze.  “Overigens, Quint Learning beperkt zijn werkgebied zeker niet tot Nederland. Het is juist een asset dat we in staat zijn het leerprogramma wereldwijd uit te rollen.”

Quint Learning helpt organisaties omgaan met dynamiek

Veranderen wordt onderdeel van het DNA

Organisaties bevinden zich momenteel in een tijd waarin verandering de enige constante is. Weinig staat vast en vrijwel alles is aan verandering onderhevig. Het snel en effectief kunnen aanpassen aan deze veranderingen is doorslaggevend voor toekomstig succes en moet daarom onderdeel worden van het DNA van elke organisatie.

Afhankelijkheid van IT

Door toenemende vervlechting van IT in de primaire processen worden organisaties steeds afhankelijker van IT. Enerzijds bemoeilijkt deze afhankelijkheid, door haar complexiteit, een snelle vernieuwing. Anderzijds initieert IT vernieuwing en daarmee verandering. Voor veel organisaties is het omgaan met deze dualiteit een belangrijk vraagstuk. Onze ervaring leert dat organisaties alleen met een doordachte strategie en met bijbehorend leiderschap uit deze spagaat komen. Quint helpt organisaties om de verandering duurzaam in te zetten en strategisch te verankeren. Daarbij is onze focus gericht op doeltreffende sturing en realisatie van veranderinitiatieven. Hierbij gaan wij verder dan systemen, technologie en best practices (Lean, ITIL, etc). Mensen zijn voor Quint de doorslaggevende factor en de grote uitdaging …

De menselijke factor

Om ons heen heeft iedereen het over ‘legacy’ als reden om niet te kunnen veranderen. Natuurlijk zijn verouderde systemen lastig om te beheren en te vernieuwen. Maar mensen houden de legacy in stand. Ondanks de vernieuwende technologie leiden oude gewoontes en eigen belang van mensen ertoe dat die echte vernieuwing en verandering traag verlopen. Wat is er voor nodig om de sprong in het diepe te wagen en de oude gewoontes los te laten? In ieder geval het vertrouwen en de veiligheid om samen te willen en te kunnen leren. Een gelijkgestemd beeld over het belang van de verandering en de weg er naar toe op alle lagen in de organisatie is daarbij van belang. Uiteindelijk is het doel dat passie ontstaat om zelf te veranderen en continue verbetering na te streven.

Gedrag en nieuwe kennis als katalysator voor verandering

Welk gedrag en welke kennis zijn nodig? Dat de meeste mensen vrezen voor feedback op hun functioneren, is een typerend voorbeeld. Zij hebben weinig vertrouwen in de beeldvorming die hun omgeving daarover heeft. Dat is één van de blokkades in verandering. Essentieel is daarom het creëren van een veilige omgeving waarin je met nieuw gedrag kunt experimenteren en medewerkers leren hoe ze elkaar kunnen versterken. Competenties die hierbij worden ontwikkeld, zijn de vaardigheid van feedback geven en stijlen van omgaan met verschillen tussen belangen. Daarnaast wordt met het leren van expertmatige kennis de eigen rol en zelfvertrouwen versterkt. De combinatie van beide leidt tot meesterschap en verandering. Quint Learning levert daaraan een bijdrage met impact! Wij gaan daarbij uit van het doel; de nieuwe gewenste situatie. Welke kennis en competenties er in de nieuwe situatie nodig zijn en hoe groot de kloof is met de huidige situatie wordt in kaart gebracht.

Op basis daarvan wordt een compleet en pragmatisch opleidingsplan gemaakt, dat invulling krijgt vanuit het open rooster of als maatwerk in-company opleidingsprogramma. Deze programma’s zijn gericht op deelnemers uit alle geledingen van de organisatie; zowel C-level als mensen uit de operatie. Kortom, een training op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau.

DNA

Daarbij is het uitgangspunt de praktijk, niet de theorie. De docenten zijn allen ervaren consultants van Quint. Onder het motto ‘Dare To Challenge’ worden Quinters bij opdrachtgevers als ‘change agents’ in organisatieverandering ingezet. In de opleiding oefenen zij met de deelnemers hoe verandering te bewerkstelligen. Tussen de opleidingssessies door passen de deelnemers dat in hun dagelijkse praktijk toe en evalueren dat weer in een volgende sessie. Dat waarborgt de verankering in de hele organisatie, opdat medewerkers niet na enige tijd – door eventuele weerstanden – weer in hun oude gedrag vervallen. Verandering wordt onderdeel van het DNA van de organisatie.

Over Quint Learning

Quint Learning is internationaal actief waardoor opleidingsprogramma’s voor multinationals over de hele wereld kunnen worden uitgerold. Quint Learning biedt een volledig portfolio; onder meer opleidingen op het gebied van Strategie, Leiderschap, Adviesvaardigheid, Lean IT, Lean Six Sigma, Agile, Verandermanagement, Programma en Projectmanagement, IT Service management, Sourcing & Governance, Architectuur en Innovatie, Informatie Security en technologie-opleidingen.

Voor meer informatie of contact

Mireile van Kol

Mireile van Kol

Drs. Mireille van Kol
Manager Quint Learning
m.van.kol@quintgroup.com
http://www.quintgroup.com