Whitepaper Regie: Samenwerking in klant-leverancier relaties

Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. Of het nu de levering van ICT-diensten door externe partijen betreft (externe samenwerking) of de samenwerking tussen Business en de afdeling ICT (interne samenwerking), organisaties trekken steeds meer de conclusie dat het succes van de organisatie in belangrijke mate wordt bepaald door de kwaliteit van de regie op deze samenwerking.

Het is bijzonder dat bij de start van een samenwerkingsrelatie er veel tijd besteed wordt aan de selectie en het contract, er daarna een transitieplan wordt opgesteld waarin allerlei zaken geregeld worden, maar dat aan de manier van samenwerking nagenoeg geen aandacht besteed wordt.

Het besef dat structureel aandacht moest worden besteed aan het besturen van is steeds meer groeiende.

Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Wat zijn de verwachtingen over en weer?
  • Wat zijn de doelen voor de organisatie en voor de persoon?
  • Vanuit welke waarden en normen wordt gehandeld?
  • Hoe worden stukken (contracten, SLA’s, verslagen) gelezen en geïnterpreteerd?

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in samenwerkingsrelaties en geconstateerd dat het daarbij niet alleen gaat om de ‘harde kant’ in de vorm van duidelijke afspraken of goed ingeregelde processen, maar dat ook de ‘zachte kant’, de manier waarop wordt gecommuniceerd en wat er aan informatie wordt gedeeld, uitermate bepalend is voor het succes van de samenwerking.

In dit Whitepaper willen wij de opgedane ervaring delen en hebben wij geprobeerd de aspecten weer te geven in een model waarin ze in samenhang worden gepresenteerd. Een model dat handvatten kan bieden bij de start van een strategische samenwerking, maar dat ook gebruikt kan worden om een lopende samenwerking te verbeteren en een niet zo goed lopende samenwerking vlot te trekken. Een model dat vooral wil aanzetten tot een gesprek tussen klant en leverancier (of deze nu in- of extern is).

Download hier het WhitePaper Customer Supplier Partnerships Dutch

Whitepaper; Sourcing Strategieen voor Pensioenen

In een markt waarin de concurrentie toeneemt, zullen Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hun kosten moeten optimaliseren en hun processen ‘Lean’ maken om succesvol te kunnen blijven opereren en het pensioenstelsel in stand te houden.

Fusies binnen de sector hebben door schaalvoordelen tot een zekere mate van kostenoptimalisatie geleid. Hierdoor ontstond een consolidatie van pensioenbeheerders en van pensioenverzekeraars tot enkele grote spelers. Het aantal pensioenfondsen is in de afgelopen drie jaar ieder jaar met 10% gedaald. Inefficiënties blijven echter bestaan vanwege de diversiteit van pensioenregelingen en een veelheid aan legacy informatiesystemen die het concurrentievermogen belemmeren.

De druk op kosten zal blijven toenemen als gevolg van een geleidelijke invoering van grensoverschrijdende regelingen in Europa, zoals PPI (Premie Pensioen Instellingen) en de toekomstige API (Algemene Pensioen Instelling). Deze regelingen zullen niet alleen nieuwe klanten aantrekken, maar ook leiden tot een wisseling van bestaande klanten uit de traditionele regelingen/omgevingen naar PPI en API. Daarnaast zal verdere internationalisering doorzetten.

Wij zijn van mening dat grote pensioenverzekeraars en pensioenbeheerders een reeks van korte en lange termijn sourcing strategieën in combinatie met optimalisatie van activiteiten moeten overwegen. Daar liggen, gezien recente marktontwikkelingen aan aanbod kant, nieuwe kansen.

N.B.: Hoewel de ontwikkelingen rondom pensioenen parallel lopen met een ander belangrijk gegeven – namelijk de daling van de dekkingsgraad tot onder 100%, onder andere ontstaan door de lage rente, richt dit artikel zich op mogelijkheden van operationele efficiencyverbetering.

Download Whitepaper; Sourcing Strategieen voor Pensioenen

Markt conform aanbesteden anno 2013; Outsourcingsevolutie vraagt om aanpassingen

Veel (semi)overheidsinstellingen hebben de afgelopen jaren vooruitgang geboekt met het zelf pro fessioneel uitvoeren van outsourcingsaanbestedingen. De dynamiek van de markt, waarin nieuwe aanbieders en technologieën opkomen, en die van veranderende wetgeving, zoals het Europees aan bestedingsrecht, dreigen echter roet in het eten te gooien. Moeten overheidsinstellingen nu opnieuw
het wiel uitvinden waar het om aanbestedingen gaat? Dit artikel gaat in op de mogelijkheden die er zijn om op het gebied van ict-outsourcing alsnog een marktconforme aanbesteding of heraanbesteding te realiseren, waarbij tevens de interne organisatie gereed is om de nieuwe realiteit het hoofd te bieden.

download hier het volledige artikel Marktconform aanbesteden